Traspassos

El traspàs de funcions i serveis, o l'ampliació de traspassos anteriors, és l'instrument pel qual cada Comunitat Autònoma amb competències estatutàries en una determinada matèria assumeix les funcions que integren aquesta competència i els mitjans materials, personals i econòmics que l'Administració de l'Estat o els seus organismes autònoms venien destinant per al desenvolupament d'aquelles funcions.

El vehicle de materialització dels traspassos són els acords adoptats per la corresponent Comissió Mixta de Transferències, després del procés de negociació realitzat per l'Administració estatal i l'autonòmica. Els acords adoptats s'eleven posteriorment al Govern per a la seua aprovació per Reial decret.

En aquest apartat pot consultar-se la següent informació:

 

Arreplega els textos íntegres dels acords de traspàs de funcions i serveis a les Comunitats Autònomes que, adoptats pels respectius Plens de les Comissions Mixtes de Transferències, han sigut aprovats per reial decret del Consell de Ministres.

Inclou una recopilació de les normes que regulen el funcionament de les Comissions Mixtes de Transferències entre l'Administració de l'Estat i les diferents Comunitats Autònomes i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla.

• Dades bàsiques sobre traspassos XIII Legislatura estatal

No s'han realitzat traspassos en esta Legislatura estatal (21 de maig de 2019 fins a 2 de desembre de 2019).

Conté l'activitat desenvolupada durant la XII Legislatura estatal (19 de juliol de 2016 fins a 20 de maig de 2019).

S'ofereixen dades estadístiques sobre l'activitat en matèria de traspassos des de 1978 (incluída fase preautonòmica de transferències) fins a l'actualitat.

• Dades bàsiques sobre traspassos XI Legislatura estatal

No s'han realitzat traspassos en esta Legislatura estatal (13 de gener de 2016 fins a 18 de juliol de 2016).