Estatuts d'Autonomia

Estatuts d'Autonomia vigents

Els Estatuts d'autonomia són la norma institucional bàsica de cadascuna de les Comunitats Autònomes. Contenen la identificació de la comunitat, les institucions d'autogovern, i les competències assumides dins del marc constitucional.

Processos de reforma dels Estatuts d'Autonomia

Després de l'aprovació dels 17 Estatuts d'Autonomia, que va tenir lloc entre 1979 i 1983, la pràctica totalitat d'aquests Estatuts han sigut modificats. D'acord amb l'establit en l'article 147.3 de la Constitució, aquestes reformes es realitzen d'acord amb el procediment establits en cadascun d'ells i requereixen la posterior aprovació de les Corts Generals, mitjançant Llei Orgànica.

Aquestes modificacions s'han produït en successives fases i, a cada moment, han tingut una finalitat i motivació diferents.