Aportació als projectes de modernització administrativa local

Aquesta línia d'ajuda està regulada en els articles 20 i següents del Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals.

El seu objectiu és cofinançar l'execució de projectes que tinguin per objecte la modernització de l'Administració local a través de la utilització de tecnologies de la informació amb les finalitats següents:

a) La millora dels serveis de gestió i atenció dirigits al ciutadà.

b) La simplificació dels procediments i la seva integració amb els de responsabilitat estatal i autonòmica.

c) Instrumentalment, la millora de les infraestructures tecnològiques i de comunicacions precises per al compliment de les finalitats assenyalades en els paràgrafs anteriors.

Notes característiques

  • Entitats beneficiàries

- Municipis amb població superior a 5.000 habitants.

- Municipis amb població inferior a 5.000 habitants, sempre que el projecte afecti a un conjunt de municipis que superin els 5.000 habitants.

- Diputacions Provincials, Cabildos, Consells Insulars i Comunitats Autònomes uniprovincials, per a projectes propis o que afectin a un conjunt de municipis que superin els 5.000 habitants.

  • Quantia de la subvenció

La subvenció podrà aconseguir fins al 50 per 100 de l'import del projecte.

 


Subvencions concedides

Relació de subvencions concedides ordenades per exercici pressupostari:

Anualitat 2006

Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2006.

Dotació de 13.316.970,00 €. Relació de subvencions.

Anualitat 2007

Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2007.

Dotació de 13.212.830,00 €.Relació de subvencions.

Anualitat 2008

Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2008.

Dotació de 13.212.830,00 €. Relació de subvencions.

Anualitat 2009

Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2009.

Dotació de 13.316.970,00 €.Relació de subvencions.